Sayaçta problem olduğunu düşünüyorum ne yapabilirim?

Size en yakın işletmemize yazılı müracaat yapılması gerekmektedir. Sayacınız test için yetkili laboratuvara gönderilir. Yetkililer tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda sayacınızda problem var ise tedarikçinize bilgi verilir. Faturalarınızda gerekli düzeltme yapılır. Ancak sayacınızda problem yok ise ilgili mevzuatta belirtilen bedeller faturanıza yansıtılır.

Sayaç değişikliği neye dayalı olarak yapılıyor? Sayacım neden değişti?

On yıllık damga süresini doldurmuş elektrik sayaçları; Ölçüler ve Ayar Kanunu ve Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin “Elektrik, su, havagazı, doğalgaz sayaçları ile akım ve gerilim transformatörlerinin muayeneleri 10 yılda bir yapılır.” hükmü doğrultusunda muayene ve ayar yapılır.
a) Ayarlanması veya tamiri mümkün olmayan sayaçlar,
b) Arızalı sayaçlar,
c) Fiili müdahalede bulunulan sayaçlar, yenisi ile değiştirilmektedir.

Değişim yaptığınız dijital sayacın bir sonraki değişim süresi ne zamandır?

Elektronik sayaçlar için muayene ve damgalama süresi ilgili mevzuat gereği 10 yıldır. sayacın arızalanmadığı veya sayaca fiili müdahalede (kaçak) bulunulmadığı sürece yeni değiştirilen sayaçlar 10 yılda bir değiştirilmektedir.

Şirketinizce değiştirilen sayaçlar için hangi bedeller alınıyor?

Tüm sayaç değişim işlemleri Şirketimizce yapılmakta olup herhangi bir bedel alınmamaktadır.

Sayacım okunmadı ne yapmalıyım?

Sayacınız son endeksi ile birlikte en yakın Müşteri Hizmetleri Merkezlerimize başvuru yapabilir ya da 186 No’lu Çağrı Merkezimizi arayabilirsiniz.

Elektrik Sayaçlarının yeri neden değiştirilmek isteniyor?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan ve Şirketimizin de uygulamakla yükümlü olduğu Tüketici Hizmetlerinin Yönetmeliğinin 40. maddesinde geçen “Sayaç ve ilgili ölçü aletlerinin yeri, ilgili mevzuat çerçevesinde dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından belirlenir. Sayaç güvenli ve kolayca okunabilecek şekilde tesis edilir.” hükmü gereğince okumaya ve kontrole elverişli yerde bulunmayan elektrik sayaçları ve ölçü devrelerine zaman kısıtlaması olmaksızın erişebilmek amacı ile müşterilerimize ait sayaçların yeri uygun bulunan yere taşınması gerekmektedir.

Kesme-Bağlama ücreti nedir? ne kadardır?

Tüketicinin elektriğinin kesilmesini gerektiren durumlarda, elektriğin kesilmesi ve kesilen elektriğinin yeniden bağlanmasına ilişkin masrafları içeren bedeldir. Kesme-Bağlama bedelleri Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliğinde “Elektrik enerjisinin yeniden bağlanması için, tüketici tarafından ödenecek bedel olarak tanımlanmıştır.
Güncel kesme-bağlama bedellerine; https://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik linkinden nihai kullanıcılara uygulanan diğer bedeller, kısmından ulaşılabilir.

Kesme işlemi nasıl gerçekleşiyor?

Fatura bedelini son ödeme tarihine kadar ödemediğiniz takdirde, son ödeme tarihini izleyen 5 iş günü (dahil) içerisinde bir kez daha bildirimde bulunulur. İkinci bildirime rağmen fatura bedeliniz bildirimi takip eden beş iş günü (dahil) içerisinde ödenmez ise Görevli Tedarik Şirketinin bildirimi üzerine elektriğiniz kesilir. Elektriğiniz kesildikten sonra borcunuzu ödeyip elektriğinizi açtırırken ayrıca kesme bağlama bedeli ödemeniz gerekecektir.

Kesilen elektriğimi kendim açabilir miyim?

Elektrik Piyasası Yönetmeliği hükümleri gereği kesilen elektriği yükümlülüklerinizi yerine getirdikten sonra Şirketimizin izni dışında açmanız halinde usulsüz elektrik kullanmış sayılırsınız. Elektriğinizin açılmasında gecikme olduğunu düşünüyorsanız 186 no’lu çağrı merkezimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Usulsüz Elektrik Kullanımı nedir?

Tüketicinin;
a) Ölçme noktasından sonraki kendi elektrik tesisatından üçüncü şahıslara elektrik enerjisi vermesi,
b) Kendi adına perakende satış sözleşmesi olmadan daha önceki tüketici adına düzenlenen ödeme bildirimlerini ödemek suretiyle elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Sayaç ve ölçü devreleri mühürsüz olduğu halde ilgili tüzel kişilere haber vermeden elektrik enerjisi tüketmesi,
ç) İlgili lisans sahibi tüzel kişi tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yapılması gereken bağlantı işleminin tamamlanmasını beklemeksizin, tüketiminin doğru tespit edilmesini engellemeyecek şekilde bağlantı yapması/yaptırması,
d) İlgili tüzel kişilere yapılmış başvuru olmaksızın, bulunduğu abone grubunun kapsamı dışında elektrik enerjisi tüketmesi,
e) Güç trafosunu değiştirdiği halde ilgili tüzel kişilere durumu yazılı olarak onbeş gün içerisinde bildirmemesi,
f) Mesken aboneleri hariç, kendisine ait tesis veya tesislerdeki bağlantı gücünün yüzde yirmiden daha fazla artması halinde, ilgili mevzuat çerçevesinde ilgili lisans sahibi tüzel kişiye başvurmaması veya başvurmuş olmasına rağmen ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi,
g) Kesilen elektriği yükümlülüklerini yerine getirdikten sonra dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
ğ) İkili anlaşma kapsamında enerji almaktayken tedarikçisi tarafından portföyden çıkarıldıktan sonra, son kaynak tedariği kapsamında görevli tedarik şirketinden elektrik enerjisi almasına karşın, son kaynak tedariğine ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması için ilgili mevzuatta öngörülen süreler içerisinde, ilgili görevli tedarik şirketine başvurmaması,
hallerinde, usulsüz elektrik enerjisi tüketmiş sayılır.

Kaçak Elektrik Kullanımı nedir?

Tüketicinin;
a) Kullanım yerine ilişkin olarak; perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşma olmaksızın dağıtım sistemine müdahale ederek elektrik enerjisi tüketmesi,
b) Dağıtım sistemine veya sayaçlara veya ölçü sistemine ya da yapı bina giriş noktasından sayaca kadar olan tesisata müdahale ederek, tüketimin doğru tespit edilmesini engellemek suretiyle, eksik veya hatalı ölçüm yapılması veya hiç ölçülmeden veya yasal şekilde tesis edilmemiş sayaçtan geçirilerek, mevzuata aykırı bir şekilde elektrik enerjisi tüketmesi,
c) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin ilgili mevzuata uygun olarak kestiği elektrik enerjisini, mücbir sebep halleri dışında; yükümlülüklerini yerine getirmeden dağıtım lisansı sahibi tüzel kişinin izni dışında açması,
kaçak elektrik enerjisi tüketimi olarak kabul edilir.
(2) Yapılan kontrollerde, kaçak elektrik enerjisi tüketildiğine dair bir şüpheye sebep olacak bir bulguya rastlanılması halinde bu Bölüm uyarınca belirlenen yöntemler çerçevesinde kaçak tespit süreci başlatılır.
(3) Kaçak elektrik enerjisi tüketiminin tespit edilmesinde, ilgili tüzel kişinin tespitini doğru bulgu ve belgelere dayandırması ve tüketici haklarının ihlal edilmemesi esastır. Kaçak işleminin başlatılması için bu sürecin sonunda kaçak elektrik enerjisi kullanımının tespiti gereklidir.
(4) Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi, kaçak tespit süreci sonucunda kaçak elektrik enerjisi tüketimi tespit edilen gerçek veya tüzel kişilerin elektrik enerjisini keserek sayacı mühürler ve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunur.

Kaçak elektrik kullanımı ile ilgili olarak ihbarda bulunmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Web sayfamızda bulunan kaçak ihbar bölümü üzerinden veya 186 numaralı çağrı merkezi numaramızı arayarak kaçak elektrik kullanımı ile ilgili ihbarda bulunabilirsiniz.

Özel trafolu tesis kurmak istiyorum. Elektrik aboneliği için ne yapmam gerekiyor?

• Öncelikle Şirketimize şahsen veya yetkili elektrik mühendisi tarafından enerji müsaadesi başvurusunda bulunulması gerekir.
• Şirketimizce bağlantı noktası belirlenir ve buna uygun enerji müsaadesi verilir.
• Enerji müsaadesine uygun olarak proje hazırlatılır ve onaya sunulur.
• Projenin yetkili kurum/kuruluş tarafından onaylanması ile birlikte tarafınızca tesisin yapımına başlanır.
• Tesis yapımı bitimi ile birlikte geçici kabul talebinde bulunulur.
• Yapılan tesisin, onaylı projesi ve enerji müsaadesine uygun olup olmadığının incelenerek geçici kabul yapılır.
• Geçici kabul onaylanmasına müteakip tesisin abonelik ile ilgili belgelerin hazırlanarak Şirketimize başvurulması gerekmektedir. Başvuru akabinde Şirketimiz ile bağlantı anlaşması imzalanır. Ancak tesise enerji verilebilmesi için görevli tedarik şirketi ile enerji satışına ilişkin perakende satış sözleşmesi imzalanması gerekmektedir.

Dağıtım Bağlantı Anlaşması nedir?

Dağıtım lisansı sahibi tüzel kişi ile dağıtım sistemini kullanacak başvuru sahibi arasında imzalanması gereken, gerçek veya tüzel kişilerin dağıtım sistemine sürekli veya geçici olarak bağlantı yapmalarına ilişkin koşul ve hükümleri kapsayan Şirketimiz ile yapılan anlaşmadır.

Abonelik işlemlerinde ödenecek Dağıtım Bağlantı Bedeli nedir? Bu bedel ne kadardır?

Bağlantı talebinizin uygun olması halinde, yapılan bağlantının testi ve devreye alınmasına ilişkin giderlerdir. Bu bedel ilk abonelik esnasında bir defaya mahsus olmak üzere ve bağlantı anlaşmasının yapılması esnasında tahsil edilir ve geri ödenmez.
Güncel dağıtım bağlantı bedellerine, https://www.epdk.org.tr/TR/Dokumanlar/TDB/Elektrik linkinden EDAŞ, kısmından ulaşabilirsiniz.

Abonelik esnasında istenilen evraklar nelerdir?

Şahıs adına ise ; T.C. kimlik numarasını, kimlik bilgilerini, elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu ve kullanım yerini hangi amaçla kullanıldığını beyan etmesi ve kullanım amacına göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.
Şirket adına ise ;T.C. kimlik numarasını, kimlik bilgilerini, elektrik kullanılacak yerin adresi ile mülkiyetinin kime ait olduğunu, ticaret unvanınızı, vergi kimlik numaranızı, bağlı bulunduğunuz vergi dairesini, ticaret sicil numaranızı ve ticaret sicil kaydını yaptığınız ticaret sicil memurluğunun adını beyan etmesi ve kullanım amacına göre DASK, tarifesine göre de ek evrak istenir.

Planlı kesintileri nasıl öğrenebilirim?

ALO 186 YEDAŞ Çağrı Merkezini arayarak ve YEDAŞ 186 Mobil Uygulamasını telefonunuza indirerek geçmiş ve gelecek programlı kesinti çalışmaları öğrenebilirsiniz.

Sayacım arızalandı. Ne yapmalıyım?

ALO 186 YEDAŞ Çağrı merkezini arayarak sayaç arızasını bildirilmelidir.

Abonelik için yapılan sözleşme kullanıcı adına mı olmalıdır?

EPDK tarafından yayınlanan Tüketici Hiz. Yön. 32. Madde (b) bendine istinaden abonelik sözleşmelerinin kullanıcı adına olması gerekmektedir.

Elektronik sayaç ile mekanik sayaç arasındaki fark nedir?

Elektronik sayaç üç zamanlı ölçüm yapabilmekte olup ;
06:00 – 17:00 Gündüz
17:00 – 22:00 Puant
22:00 – 06:00 Gece
– Çok zamanlı tarifeden yararlanmak için elektronik sayaca ihtiyaç varken mekanik sayaçta bu opsiyon bulunmamaktadır.
– Elektronik sayacın amperaj aralıkları fazla olduğu için, kısa sürede yanma riski bulunmamaktadır.
– Elektronik sayaçların garantileri 3-5 sene arası değişmektedir.
– Haberleşme modülü olan elektronik sayaçlar, uzaktan okumaya olanak sağlamaktadır.
– Sayaç değişimleri herhangi bir bedel alınmadan ilgili dağıtım şirketi tarafından yapılmaktadır.

Abonelik eşimin adına ise evlenme cüzdanı ile sözleşme iptali yapılabilir mi?

Sözleşme iptali için ancak abone sahibi veya vekilinin (noter onaylı vekaletname ile) başvurusu ile yapılabilir.

Kaçak kullanım ihbarını nereye bildirmeliyim?

ALO 186 YEDAŞ Çağrı merkezini arayarak kaçak ihbarında bulunabilirsiniz.

Arıza / kesinti ile ilgili ihbarımı nasıl iletebilirim?

ALO 186 veya bulunduğunuz bölgedeki Dağıtım şirketine arıza/kesinti ihbarınızı iletebilirsiniz.