Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) ile ilgili sorularınız için yedas.osos@yedas.com adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Portal Giriş: http://osos.yedas.com/helios-customers

OSOS Müşteri/Tedarikçi Portal erişimi için aşağıdaki yer alan adresten başvuru yapabilirsiniz.

http://online.yedas.com/#formContent/1661503821900 

28.12.2023 tarih ve 32413 sayılı Resmî Gazete’de Elektrik Piyasası Ölçüm Sistemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.

ELEKTRİK PİYASASI ÖLÇÜM SİSTEMLERİ YÖNETMELİĞİ

İlgili yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat başlıklı 17. Maddesinde

“(1) 8/8/2015 tarihli ve 29439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otomatik Sayaç Okuma Sistemlerinin Kapsamına ve Sayaç Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar ile 22/3/2003 tarihli ve 25056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasasında Kullanılacak Sayaçlar Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.” denilmektedir.

Yaygınlaştırmada öncelik sıralaması

MADDE 13

(1) Yaygınlaştırma, abone grupları ve ölçüm noktaları itibarıyla aşağıdaki öncelik sıralamasına uygun olarak gerçekleştirilir:

a) Yeni tesis edilen sayaçlar ile damga süresinin dolması nedeniyle değiştirilmesi gereken sayaçlar.

b) Her bir dağıtım transformatörü çıkışına tesis edilmesi gereken sayaçlar.

c) Arıza kaynaklı olarak değiştirilmesi gereken sayaçlar.

ç) Kaçak elektrik kullanım şüphesiyle değiştirilen sayaçlar.

 

(2) Akıllı Sayaç PRO kapsamında olması gereken sayaçlar:

a) Lisanslı üretim tesislerinin tüketim birimlerinin dağıtım sisteminden çektiği elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.

b) Lisanslı üretim tesislerinin dağıtım sistemine verdiği elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.

c) İki dağıtım sistemi arasındaki alışverişe esas elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.

ç) Depolamalı elektrik üretim tesisi bünyesindeki elektrik depolama ünitesi, üretim tesisine bütünleşik elektrik depolama ünitesi ile müstakil elektrik depolama tesislerinden verilen ve çekilen elektrik enerjisini ölçen sayaçlar.

d) Önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 MWh üzerinde olan kullanım yerlerine ilişkin mevcut sayaçlar.

e) Ayrı bir elektrik aboneliği olan ve en az bir DC 50 kW ve üzeri güçte şarj ünitesi bulunan şarj istasyonları ile tüketimi yıllık 10 MWh üzerinde olan şarj istasyonlarının elektrik tüketiminin ölçülmesi için kullanılacak sayaçlar.

 

(3) Serbest tüketici olup önceki yıl tüketimi veya yıl içerisindeki tüketimi 10 MWh üzerinde olan kullanım yerlerindeki tüketicilerin, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girme tarihinden sonra tedarikçi seçme hakkını kullanmaları halinde, kullanım yerindeki sayaçların Akıllı Sayaç PRO olması zorunludur. Bu kullanım yerlerinde uzaktan haberleşme özelliği olmayan sayaçlar ilgili şebeke işletmecisi tarafından müteakip ay içerisinde değiştirilir.

 

(4) Bu madde kapsamında MASS altyapısına geçiş ve sistemin yaygınlaştırılmasına ilişkin hususlar Kurul tarafından belirlenir.